من تنها فرزند هستم.
من اولین خویشاوند هستم.
من دومین خویشاوند هستم
من سومین خویشاوند هستم،
اما من تنها فرزند هستم.